DỰ ÁN MỚI NHẤT

“Thúc đẩy quản trị nhà trường hướng tới người học”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG HƯỚNG TỚI NGƯỜI HỌC” Thông tin chung Tên Dự án: Thúc đẩy quản trị nhà trường hướng tới người học. Cá nhân, tổ chức, đơn vị đề xuất dự án: Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục […]

Dạy học STEM hướng tới phát triển năng lực học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Dạy học STEM/STEAM  là quá trình GV tổ chức cho HS vận dụng tích hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học STEM/STEAM vào giải quyết một vấn đề trong cuộc sống. Dạy học STEM/STEAM đảm bảo được hai thành tố trong dạy học là dạy học tích hợp và dạy học trải nghiệm. Để hướng tới phát triển năng lực người học rất cần chú trọng dạy học cả  hai thành tố này

DỰ ÁN KHÁC

“Thúc đẩy quản trị nhà trường hướng tới người học”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG HƯỚNG TỚI NGƯỜI HỌC” Thông tin chung Tên Dự án: Thúc đẩy quản trị nhà trường hướng tới người học. Cá nhân, tổ chức, đơn vị đề xuất dự án: Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục […]

Dạy học STEM hướng tới phát triển năng lực học sinh tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Dạy học STEM/STEAM  là quá trình GV tổ chức cho HS vận dụng tích hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học STEM/STEAM vào giải quyết một vấn đề trong cuộc sống. Dạy học STEM/STEAM đảm bảo được hai thành tố trong dạy học là dạy học tích hợp và dạy học trải nghiệm. Để hướng tới phát triển năng lực người học rất cần chú trọng dạy học cả  hai thành tố này