Qũy hỗ trợ
đổi mới giáo dục phổ thông

100+

Chương trình

350

Trường học

24,500

Học sinh

42

Tỉnh thành

 Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được thành lập theo quyết định số 2455/QĐ-BNV ngày 26 tháng 8 năm 2017 và được công nhận đủ điều kiện hoạt động theo Quyết định số 483/QĐ-BNV ngày 09/04/2018 của Bộ Nội Vụ. Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (VIGEF) là Quỹ xã hội, phi lợi nhuận, hoạt động theo phương thức xã hội hóa, nhằm hỗ trợ Ngành Giáo dục trong lĩnh vực đổi mới giáo dục phổ thông; Quỹ hoạt động theo Điều lệ Quỹ. Điều lệ Quỹ được Bộ Nội vụ ra quyết định công nhận trên cơ sở xem xét và tổng hợp các ý kiến thẩm định của Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Quỹ có nguồn vốn ban đầu do các sáng lập viên đóng góp và tự tăng vốn trong quá trình vận động và hoạt động của Quỹ; Quỹ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu, tài khoản riêng tại Ngân hàng và có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Tham gia

đóng góp vào quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông chính là tham gia vào quá trình

ươm mầm thế hệ trẻ

Hỗ trợ

CHÚNG TÔI LÀ AI?

TẠI SAO LÀ CHÚNG TÔI?

VIGEF hướng tới một nền giáo dục xã hội hóa, dân chủ và hiệu quả trong đó học sinh được đặt là trung tâm và được tôn trọng; nhà trường, giáo viên, phụ huynh và cộng động đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy để học sinh phát triển được tối đa năng lực cần có để làm chủ tương lai. VIGEF nỗ lực hành động nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa giáo dục thông qua việc kết nối nhà trường và cộng đồng, hỗ trợ phát triển năng lực quản trị nhà trường, hỗ trợ năng lực giáo dục của giáo viên, và hỗ trợ phát triển năng lực tự chủ, tự học và tham gia của học sinh. Quỹ có nguồn vốn ban đầu do các sáng lập viên đóng góp và tự tăng vốn trong quá trình vận động và hoạt động của Quỹ