VIGEF hướng tới một nền giáo dục phổ thông bình đẳng, có chất lượng và hiệu quả; góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất khả năng riêng của mỗi người để làm chủ bản thân và đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.