VIGEF nỗ lực hành động nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và hiệu quả thông qua đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời, nâng cao khả năng tự học, tạo kết nối và trách nhiệm giữa các bên có liên quan hướng tới 1 nền giáo dục phổ thông bình đẳng, có chất lượng và hiệu quả.