Theo dòng thời gian, các dự án được VIGEF lựa chọn hỗ trợ sẽ ngày càng nhiều hơn. Trong khuôn khổ Khung Chiến lược Hoạt động 2019 – 2022, VIGEF sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án sau: