PHỤ LỤC 2: CÁC DỰ ÁN VIGEF ƯU TIÊN HỖ TRỢ

Theo dòng thời gian, các dự án được VIGEF lựa chọn hỗ trợ sẽ ngày càng nhiều hơn. Trong khuôn khổ Khung Chiến lược Hoạt động 2019 – 2022, VIGEF sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án sau: