Phóng sự trường học và cuộc sống – VIGEF thực hiện

Ngày đăng

14/03/2019

Qũy hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam là Quỹ xã hội, phi lợi nhuận hàng đầu trong việc thực hiện các chương trình đổi mới giáo dục. Quỹ được thành lập theo Quyết định số 2455/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 23/08/2017. .

VIGEF hướng tới một nền giáo dục xã hội hóa, dân chủ và hiệu quả trong đó học sinh được đặt là trung tâm và được tôn trọng; nhà trường, giáo viên, phụ huynh và cộng động đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy để học sinh phát triển được tối đa năng lực cần có để làm chủ tương lai.