NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

VIGEF cam kết hoạt động theo các nguyên tắc sau:

  • Hoạt động dựa trên chiến lược trung và dài hạn (3-10 năm), góp phần thực hiện  mục tiêu giáo dục quốc gia và nhu cầu/nguyện vọng của các bên tham gia trong lĩnh vực giáo dục;
  • Hoạt động công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền và nhà tài trợ;
  • Việc tài trợ/hỗ trợ các hoạt động, sáng kiến đổi mới giáo dục được thực hiện theo quy trình lựa chọn minh bạch, cạnh tranh, công bằng và dựa trên kết quả;
  • Quản lý linh hoạt phù hợp với từng mô hình hoạt động hoặc cơ chế hỗ trợ, có hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Đổi mới cách dạy học và đánh giá học sinh;
  2. Đổi mới quản lý nhà trường;
  3. Giáo dục giá trị và kỹ năng cho học sinh;
  4. Giáo dục STEM/STEAM gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương;
  5. Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời

Nhân rộng mô hình, sáng kiến tốt trong dạy và học ở địa phương