• Giá trị cốt lõi: Hợp tác – Tận tâm – Truyền cảm hứng
  • Tôn chỉ: Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phi lợi nhuận, công khai & minh bạch về tài chính