• Chất lượng và bình đẳng trong giáo dục

  • Phát triển bền vững

  • Hợp tác

  • Hội nhập

  • Sáng tạo

  • Hiệu quả 

  • Trách nhiệm