VIGEF ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục phổ thông nói riêng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được ban hành nhưng đang đứng trước nhiều thách thức về nguồn lực để triển khai và sự thay đổi thường xuyên và nhanh chóng của bối cảnh trong nước và quốc tế.

VIGEF mong muốn là cầu nối để đón đầu các xu hướng, ý tưởng đổi mới giáo dục và kết nối các nguồn lực ngoài nhà nước để hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. 

Trong 3 năm tới, VIGEF mong muốn sẽ góp phần tạo ra những thay đổi tích cực và quan trọng trong giáo dục phổ thông, là chất “xúc tác” với vai trò là một Quỹ xã hội duy nhất ở Việt Nam được Chính phủ cho phép hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cá nhân hay tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các hoạt động liên quan tới đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam.

Từ phân tích trên, VIGEF xác định mục tiêu giai đoạn 2019-2022 như sau:

Mục tiêu tổng thể

  • VIGEF góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục bền vững, có chất lượng, bình đẳng, toàn diện và có sự tham gia của mọi người; 
  • VIGEF hỗ trợ cải thiện kết quả học tập, phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh;
  • VIGEF hỗ trợ đổi mới quản lí giáo dục, nâng cao năng lực tự chủ, phát huy tính sáng tạo của nhà trường, người dạy và người học;

Mục tiêu cụ thể

  • VIGEF hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật và tài chính một cách hiệu quả, dựa trên tiêu chí rõ ràng, minh bạch và kết quả đầu ra cho các hoạt động, sáng kiến đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam; 
  • VIGEF kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục Việt Nam với các nhà tài trợ (trong nước, nước ngoài, khu vực công và khu vực tư nhân), đối tác và các bên liên quan cho một mục tiêu chung là đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. 
  • VIGEF khuyến nghị cải thiện chính sách giáo dục thông qua phản biện chính sách, trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm hay ở phạm vi toàn quốc và các địa phương
  • VIGEF huy động và sử dụng hiệu quảnguồn lực từ các nhà tài trợ; 
  • VIGEF góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua việc hỗ trợ triển khai mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của các nhà trường phổ thông Việt Nam: TRƯỜNG HỌC TỰ CHỦ VÀ SÁNG TẠO (Autonomous and Innovative Vietnam New Schools – VINES) bao gồm 05 thành tố cơ bản: (i) Lãnh đạo (Tổ chức và Phát triển; Tầm nhìn và Sứ mạng; Tự chủ; Kết quả giáo dục; và Lan tỏa); (ii) Giáo viên (Cơ cấu và Trình độ; Phương pháp giáo dục; Học tập suốt đời; Khả năng thích ứng; và Đạo đức nghề nghiệp), (iii) Học sinh (Tự chủ; Năng khiếu; Kỹ năng thế kỷ 21; Sức khỏe; và Quyền trẻ em), (iv) Tài chính và Cơ sở vật chất (Tài chính; Khối công trình; Vệ sinh/Môi trường; Thư viện; và Trang thiết bị), và (v) Quan hệ với gia đình và cộng đồng (Tin cậy; Trách nhiệm; Hợp tác; Hỗ trợ và Hiệu quả; và Trao đổi thông tin);