Nguyễn Vinh Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Vinh Hiển
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ,
Nguyên Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) được thành lập vào thời điểm Giáo dục Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ mở rộng qui mô sang nâng cao chất lượng, từ tập trung trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân theo yêu cầu của Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là năm cuối cùng Giáo dục Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 trong khi  Chiến lược mới cho phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 đang được xây dựng. Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và chỉ đạo triển khai áp dụng. 

Đây chính là bối cảnh tạo cảm hứng cho hoạt động  của VIGEF, bắt đầu với việc xây dựng Khung Chiến lược Hoạt động 2019-2022 và sẽ tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp  cho các giai đoạn tiếp theo. VIGEF trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân trong và ngoài nước đã và sẽ quan tâm, đồng hành hỗ trợ và hợp tác trên từng bước đường phát triển, trưởng thành và cống hiến của VIGEF cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn mọi góp ý của quý vị về tất cả các phương diện để hoạt động của VIGEF sẽ ngày càng mở rộng và hiệu quả hơn nhằm đáp ứng các kỳ vọng của quý vị về đổi mới và phát triển giáo dục cho Việt Nam.