Tập huấn về tự chủ hoạt động chuyên môn của nhà trường và giáo viên phổ thông

Ngày đăng

18/08/2021

Trong 2 ngày 8/8 và 17/8, TS. Nguyễn Vinh Hiển, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập huấn trực tuyến về tự chủ hoạt động chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên 2 tỉnh Hải Dương và Lào Cai.

Để chuẩn bị bước vào năm học mới với những kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về Qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 12 năm 2018  về Chương trình giáo dục phổ thông, các trường học đặc biệt quan tâm đến đến vấn đề tự chủ nói chung  và về hoạt động chuyên môn nói riêng.

Theo đề nghị của lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương TS Nguyễn Vinh Hiển đã tập huấn trực tuyến cho gần 7000 cán bộ quản lý và giáo viên ở 2 tỉnh Hải Dương và Lào Cai về tự chủ hoạt động chuyên môn của nhà trường và giáo viên phổ thông

Trong thời gian cừa qua, tự chủ trong hoạt động chuyên môn đang là một vấn đề được giới khoa học cũng giáo viên và cán bộ quản lí các nhà trường phổ thông quan tâm. Nội dung tập huấn đã cung cấp các khái niệm và ý nghĩa của tự chủ; sự cần thiết và điều kiện thực hiện quyền và trách nhiệm tự chủ của nhà trường và giáo viên phổ thông trong tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục, hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018. Trong các buổi tập huấn, TS Nguyễn Vinh Hiển cũng phân tích và làm rõ  trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc tạo điều kiện, hướng dẫn và phát huy quyền và trách nhiệm tự chủ của giáo viên và nhà trường. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra và đều được trao đổi giải đáp trực tuyến.

Từ các buổi tập huấn, các  cán bộ quản lý và giáo viên có thêm các kinh nghiệm và hiểu biết để góp phần thực hiện đổi mới hoạt động quản trị nhà trường nói riêng và đổi mới các hoạt động giáo dục nói chung, thực hiện tự chủ về hoạt động chuyên môn ngày một tốt hơn trong năm học tới.

                                                                                                          Minh Thu