PHỤ LỤC 3:VIGEF- ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC