Ngoài khoản đầu tư ban đầu của các thành viên sáng lập, VIGEF cam kết huy động nguồn kiến thức, kỹ thuật và tài chính từ các nhà tài trợ và tổ chức/cơ quan kỹ thuật và dùng nguồn này để tài trợ và hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới giáo dục ở Việt Nam. VIGEF cần huy động nguồn tài chính như sau:

  • Giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022: 2,2 triệu USD

Trong giai đoạn này, VIGEF dự kiến tăng qui mô vốn so với năm đầu tiên, tương ứng với việc thực hiện các hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên ý tưởng hoặc thí điểm thực hiện trong năm đầu tiên.

  • Giai đoạn từ tháng 1/2023 đến 12/2027: 12 triệu USD 

Dự kiến đây là giai đoạn triển khai mạnh các hoạt động cả về qui mô và số lượng nhờ những thành quả đạt được từ giai đoạn trước (kinh nghiệm về mọi mặt từ quản lý, huy động vốn, truyền thông, giám sát và đánh giá, v.v cũng như năng lực của đội ngũ nhân sự đều được cải thiện)

  • Giai đoạn từ 1/2028 trở đi: Qui mô hoạt động của quỹ sẽ được điều chỉnh dựa vào thực tế và triển vọng phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam ở giai đoạn đó.