Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Ngày đăng

11/08/2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX đã nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyn đi số.

Trong văn bản cũng xác định: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Đề án và chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật”.

Thực hiện công văn số 3471/VPCP-KGVX, ngày 02 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 trên tinh thần kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020, bổ sung các nội dung mới theo tinh thần công văn số 3471/VPCP-KGVX. Việc triển khai Kế hoạch dựa trên sự phối hợp của các Bộ ngành, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ lớn nhằm triển khai thực hiện Đề án bao gồm: Hoàn thiện thể chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng môi trường đọc thuận lợi; Xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc theo hướng nhân rộng các mô hình triển khai thí điểm trong giai đoạn trước, phát triển các mô hình trong những thiết chế văn hóa, phát triển văn hóa đọc cho từng nhóm đối tượng, xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc trong gia đình; Biên soạn tài liệu; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển văn hóa đọc; Tuyên truyền phát triển văn hóa đọc thông qua các hoạt động: cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến, xét tặng giải thưởng văn hóa đọc cùng những hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc khác; Xã hội hóa, vận động tài trợ; Hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa đọc; Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành các kế hoạch triển khai  thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025 theo công văn số 3471/VPCP-KGVX gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cảu Bộ ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường Phát triển và tăng cường ý nghĩa, vai trò của phong trào văn hóa đọc; lồng ghép nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong kế hoạch phát triển ngành tài nguyên và môi trường; chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 23/6/2021 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch Số: 3062 /KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Kon Tum  đã ban hành Kế hoạch số 2497/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó đã xác định mục tiêu phát triển văn hóa đọc nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng tới người dân vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Với sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” nhất định sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trong giai đoạn mới.

Tuệ Lâm